Komplexné bezpečnostné služby

Copyright © 2015 dug.sk. Všetky práva vyhradené.

DUG s.r.o.
Cukrovarská 83/32
979 01 Rimavská Sobota

Mobil: 0915 042 637

E-mail: info@dug.sk
Web: www.dug.sk
IČO: 36 034 762

Podnety

Vnútorný informačný systém vybavovania podnetov

Podnety je možné podať písomne doporučene poštou alebo elektronickou poštou (pri elektronickej komunikácii do troch dní zaslať poštou), prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej stránke, ústne do zápisnice v sídle spoločnosti.

Podnety je nutné adresovať na kontaktnú adresu priamo do rúk zodpovednej osobe, ak bude podnet podaný prostredníctvom formulára na internetovej stránke bude automatizovane doručený zodpovednej a kontaktnej osobe prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
Podnet je možné podať aj anonymne.

Zodpovedná a kontaktná osoba za vybavovanie podnetov
Ing. Dušan Urban – výkonný riaditeľ
E-mail: riaditel@dug.sk
Adresa: Cukrovarská 83/32
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0915 042 637

Postup pri vybavovaní podnetov je, že podnety budú najprv zaevidované a následne preverované na základe informácií získaných z podnetu. Lehota archivácie podnetov je 3 roky odo dňa doručenia podnetu.

Pri všetkých prijatých podnetoch, bude zachovaná diskrétna mlčanlivosť totožnosti osoby, ktorá podnet podala, preto je dôležité aby podnet bol adresovaný výlučne na kontaktnú osobu.  

Výsledky preverovania podnetu oznamovateľovi
Oznamovateľ je oboznámený s výsledkom jeho preverenia  do 90 dní od jeho prijatia zamestnávateľom, túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet s uvedením dôvodov predĺženia.

Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu:
a) Meno a priezvisko
b) Adresa pobytu