Komplexné bezpečnostné služby

Ciele firmy

Základným cieľom firmy je poskytovanie komplexných služieb pri ochrane objektov a majetku zákazníkov. Pod komplexnosťou ponúkaných služieb sa rozumie navrhovanie optimálneho spôsobu ochrany majetku zákazníka na základe analýzy súčasného stavu a špecifikácii zákazníka t. j. zákazník si môže po zvážení všetkých okolností vybrať jednu z ponúkaných možností zabezpečenia ochrany.

Zameranie činnosti firmy

DUG s.r.o., má vytvorený vlastný bezpečnostný a ochranný systém, ktorý môže byť implementovaný na konkrétne podmienky zákazníka tak, aby boli odstránené a minimalizované riziká a ujma na majetku zákazníka.

Systém je aplikovaný na klasický spôsob zabezpečenia ochrany majetku a to fyzickou ochranou v kombinácii s technickými bezpečnostnými systémami.

Dôveryhodnosť ústretovosť a garancia  je
našim poslaním:


Dôveryhodnosť je zabezpečená:

• Výberom zamestnancov, ktorí sú preverení vstupným   odborným testom

• Odbornou prípravou z výkonu a skúseností činnosti strážnej   služby

• Bezúhonnosťou a spoľahlivosťou  zamestnancov

• Priemyselnou bezpečnosťou podľa zákona č. 215/2004 Z. Z.
  o ochrane utajovaných skutočností    


Ústretovosť voči zákazníkovi:

• Hľadáme cestu k zákazníkovi k jeho požiadavkám a   očakávaniam


Garancia kvality:

• Poistným krytím

• Interným kontrolným mechanizmom

• Štandardným vybavením pracovníkov a pracovísk s využitím   technických prostriedkov

• Využívanie služobných psov pri celom výkone činnosti strážnej   služby

• Skúsenosťami na trhu bezpečnostných služieb 15 rokov

O nás

Spoločnosť DUG s.r.o. vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 1999, pred týmto rokom podnikal zakladajúci  majiteľ na živnosť, svoju podnikateľskú činnosť zahájil v roku 1992 a k myšlienke strážnej služby ho priviedol rastúci dopyt po ochrane majetku  a skúsenosti z kynologickej činnosti.

Riadenie bezpečnostných nástrojov, skúsenosti a zmysel minimalizovať riziko krádeže majetku objednávateľa videl v nástroji  fyzickej ochrany v kombinácii so služobných psom, pri náročnejších objektoch začal uplatňovať moderné technické prvky.

DUG s.r.o. sa prispôsobila trhu bezpečnostných služieb a prechádzala rôznymi obdobiami ako aj požiadavkami zákazníkov, portfólio služieb sa rozšírilo a pôsobnosť rozšírila v rámci celého územia Slovenskej republiky.  

Certifikáty a oprávnenia

Copyright © 2015 dug.sk. Všetky práva vyhradené.

DUG s.r.o.
Cukrovarská 83/32
979 01 Rimavská Sobota

Mobil: 0915 042 637

E-mail: info@dug.sk
Web: www.dug.sk
IČO: 36 034 762

Verejne dostupné informácie o nás:

Register účtovných uzávierok
Údaje o nás vedené v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie